ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 101 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบ Online (ZOOM)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 101 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบ Online (ZOOM)

  • รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายหัวข้อ “ภาวะผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง”
  • ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียน บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาผู้บริหารในยุคดิจิทัล”
  • ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาผู้บริหารในยุคดิจิทัล”
  • รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บรรยายหัวข้อ “การวิจัยสำหรับผู้บริหาร”

ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว มีผู้อบรม จำนวน 57 คน และใช้เวลาอบรม ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน  2564 โดยมีทีมวิทยากรประจำกลุ่ม  ดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดการอบรม 4 วัน  คือ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต