ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแบบ Public Training : Online หลักสูตร “เข้าใจ เข้าถึง Knowledge Management (KM) เพื่อเรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาคนในองค์กร ฉบับประชาชน” สำหรับบุคคลภายนอก

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแบบ Public Training : Online หลักสูตร “เข้าใจ เข้าถึง Knowledge Management (KM) เพื่อเรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาคนในองค์กร ฉบับประชาชน” ระบบ Live Online Google Meet ให้กับ บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และบุคคคลทั่วไปที่สนใจ  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อบรมได้เรียนรู้ และใช้เครื่องมือจัดการความรู้ สร้างพลังบวก ดึงศักยภาพของคนมาบรรจุไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความคิดในการบริหารงาน การบริหารคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล ช่วยให้คนในองค์กรเข้าถึงความรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมพัฒนาตนเองและองค์กรให้ดียิ่งๆขึ้น   โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  กล่าวเปิดการอบรม และ ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์   รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  ม.สวนดุสิต เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้  ใช้รูปแบบการบรรยาย และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  แบบสองทางกับวิทยากรอย่างใกล้ชิด เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พ.ค 64  เวลา 08.30 น.  – 12.00 น. ณ   อาคาร 13 ชั้น 3 ห้อง 13303 ที่ผ่านมา

RSS
Follow by Email