06 May, 2021

เกี่ยวกับเรา

หน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

ที่ตั้ง: 189 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

         ด้วยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์มีความประสงค์จัดการ เทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนผลการเรียนรู้ การเทียบโอนประสบการณ์ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การวัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต  พ.ศ. 2564 นั้น ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อการเทียบโอน ตามสัญลักษณ์การประเมินผลในระบบคลังหน่วยกิต ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขออนุเคราะห์ท่านลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

หน้าที่

         กรรมการลำดับที่ 1 มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

         กรรมการลำดับที่ 2-5 วิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด และประเมินหลักสูตร ให้คำปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข

         กรรมการลำดับที่ 6- 8 จัดทำหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดหลักสูตร ความเข้ากันได้ของหลักสูตร พัฒนาและปรับปรุง ส่งเข้าคลังหน่วยกิต แจ้งนายทะเบียน

         กรรมการลำดับที่ 9-12 จัดประชุม หลักสูตรเทียบโอน ติดต่อประสานงาน เจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่หลักสูตรจัดการอบรมทางเว็ปไซต์ วิทยุกระจ่ายเสียง ไลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดการจัดอบรมหลักสูตร ประสานวิทยากรจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร พร้อมเอกสารบรรยายจัดเตรียมห้องอบรม อุปกรณ์ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


          กรรมการลำดับที่ 1 มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

         กรรมการลำดับที่ 2 – 3 มีหน้าที่ 

1) วางแผนการดำเนินงา กำกับ ควบคุมบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2) วิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด และประมาณการงบประมาณ

3) ติดต่อประสานงาน เจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4) เผยแพร่ผลโครงการจัดอบรมทางเว็บไซต์ นำภาพกิจกรรมการจัดโครงการฯ และเอกสารประกอบการอบรม ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

         กรรมการลำดับที่ 4 – 8 มีหน้าที่

1) ประสานวิทยากรจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร
2) ติดต่อวิทยากรพร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย
3) ตรวจสอบแฟ้มอิเล็คทรอนิกส์ของวิทยากร
4) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสำหรับใช้ในการอบรม

5) ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรยาย
6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

         กรรมการลำดับที่ 9 มีหน้าที่ 

1) นำส่งเงินเข้ากองคลัง
2) อำนวยความสะดวกด้านการเบิกจ่ายเงินสำหรับการจัดโครงการ
3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4) สรุปและบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของโครงการ

5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

         กรรมการลำดับที่ 10 มีหน้าที่

1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
3) ให้บริการด้านข้อมูลทั้งภายในและภายนอก

4) จัดเตรียมเอกสารและจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบ

5) ประเมินผลและสรุปผลการจัดอบรม
6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ประวัติ

          ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development Centre) ก่อตั้งขึ้นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เมื่อปี พ.ศ.2527 สืบเนื่องจากฝ่ายวิชาการมีความจำเป็นต้องสร้างกิจกรรมทางวิชาการให้สังคมยอมรับเชื่อถือในบทบาทใหม่ ในด้านการผลิตบัณฑิตสายวิชาการอื่น ที่ไม่ใช่สายครุศาสตร์และเพื่อเป็นศูนย์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีชื่อตั้งครั้งแรกว่า “ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ”

          ปี พ.ศ.2542 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ” เป็น “ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์” มีหน้าที่ในการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก และจัดการฝึกอบรมเพื่อการเทียบโอนเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาทุกโปรแกรมวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

          ปี พ.ศ.2548 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์” (HCD: Human Capital Development Centre) เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งพัฒนาคนเพื่อเป็นทุนมนุษย์ขององค์กร ต่อมาได้มีการประกาศหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยจัดตั้งให้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 เป็นหน่วยงานในความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีภาระหน้าที่จัดการพัฒนาและฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคลากรภายนอกรวมทั้งบริการด้านวิทยากร งานที่ปรึกษา งานวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม

          ปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” จึงมีประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ.2558 ให้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นหน่วยงานอิสระ ปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงสร้างการบริหารงานภายในศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

– นางสาวเอมอร ศรีเกษม

– นางสาวสุมาลี  ฉายปัญญา

– นายจักรกฤช  จ้อยขุน

– นางสาวจิตรลดา  ผลนิล

– นางสาวสรวงสุดา  ชุมทอง

ลูกจ้างประจำศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

– ดร.ดรุณี  แก้วม่วง

– นายนเรศ  โพธิ์เจริญ

– นายอุทัย  เนินทิโก

– นายสมชาย  แก้วดวงงาม

– นางสาวพัชรี  น้ำค้าง

– นางสาวธัญญลักษณ์  เวชชศาสตร์

– นางสาวภัทรา ชาพรมมา

– นางสาวภรภัทร  กลิ่นพยอม

ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

         ปรัชญา

         มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability Based on Quality Management)

         วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน
  2. จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปหรือร่วมกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์

         พันธกิจ/บทบาทหน้าที่

  1. ดำเนินการเป็นที่ปรึกษา
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัย
  3. จัดอบรมเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดอบรมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
  4. ให้บริการสถานที่อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
  5. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
RSS
Follow by Email