06 May, 2021

เกี่ยวกับเรา

หน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

ที่ตั้ง: 189 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

         ด้วยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์มีความประสงค์จัดการ เทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนผลการเรียนรู้ การเทียบโอนประสบการณ์ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การวัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต  พ.ศ. 2564 นั้น ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อการเทียบโอน ตามสัญลักษณ์การประเมินผลในระบบคลังหน่วยกิต ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขออนุเคราะห์ท่านลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

หน้าที่

         กรรมการลำดับที่ 1 มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

         กรรมการลำดับที่ 2-5 วิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด และประเมินหลักสูตร ให้คำปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข

         กรรมการลำดับที่ 6- 8 จัดทำหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดหลักสูตร ความเข้ากันได้ของหลักสูตร พัฒนาและปรับปรุง ส่งเข้าคลังหน่วยกิต แจ้งนายทะเบียน

         กรรมการลำดับที่ 9-12 จัดประชุม หลักสูตรเทียบโอน ติดต่อประสานงาน เจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่หลักสูตรจัดการอบรมทางเว็ปไซต์ วิทยุกระจ่ายเสียง ไลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดการจัดอบรมหลักสูตร ประสานวิทยากรจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร พร้อมเอกสารบรรยายจัดเตรียมห้องอบรม อุปกรณ์ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


          กรรมการลำดับที่ 1 มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

         กรรมการลำดับที่ 2 – 3 มีหน้าที่ 

1) วางแผนการดำเนินงา กำกับ ควบคุมบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2) วิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด และประมาณการงบประมาณ

3) ติดต่อประสานงาน เจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4) เผยแพร่ผลโครงการจัดอบรมทางเว็บไซต์ นำภาพกิจกรรมการจัดโครงการฯ และเอกสารประกอบการอบรม ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

         กรรมการลำดับที่ 4 – 8 มีหน้าที่

1) ประสานวิทยากรจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร
2) ติดต่อวิทยากรพร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย
3) ตรวจสอบแฟ้มอิเล็คทรอนิกส์ของวิทยากร
4) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสำหรับใช้ในการอบรม

5) ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรยาย
6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

         กรรมการลำดับที่ 9 มีหน้าที่ 

1) นำส่งเงินเข้ากองคลัง
2) อำนวยความสะดวกด้านการเบิกจ่ายเงินสำหรับการจัดโครงการ
3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4) สรุปและบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของโครงการ

5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

         กรรมการลำดับที่ 10 มีหน้าที่

1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
3) ให้บริการด้านข้อมูลทั้งภายในและภายนอก

4) จัดเตรียมเอกสารและจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบ

5) ประเมินผลและสรุปผลการจัดอบรม
6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

           ในปี พ.ศ. 2527 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับที่ 2 ที่ระบุให้วิทยาลัยครู สามารถจัดการเรียนการสอนในสายวิชาการอื่นได้นอกเหนือจากวิชาชีพครู วิทยาลัยครูสวนดุสิต(ในขณะนั้น) จึงมีความต้องการสร้างกิจกรรมทางวิชาการจากฐานความรู้และ ความสามารถของบุคลากรโดยมุ่งหวังให้สังคมยอมรับเชื่อถือในบทบาทใหม่ของวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอื่นๆนอกเหนือจากครุศาสตร์ พร้อมกับริเริ่มการพัฒนาหน่วยงานใหม่เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ขึ้นในปี พ.ศ. 2528 โดยจัดตั้งเป็นโครงการพิเศษ  มีพื้นที่สำนักงานอยู่ที่อาคาร 1 ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ซึ่งจากแนวคิดและการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนได้ประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ กับวิทยาลัย อาทิ ด้านการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในรูปแบบการฝึกอบรม  การขอความร่วมมือด้านวิทยากรในสาขาที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ความรู้ แนวความคิด และทักษะใหม่ๆ แก่บุคลากรขององค์กร ประกอบกับในขณะนั้นแนวความคิดในการบริหารธุรกิจแบบใหม่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน งานแรกที่โครงการพิเศษได้ดำเนินการ คือ การฝึกอบรมผู้จัดการร้านอาหารญี่ปุ่น DAIDOMON ทุกสาขา ให้มีความรู้ด้านอาหารและวัตถุดิบ โดยใช้พื้นที่ฝึกอบรมที่ร้านสาขาสุขุมวิท ต่อมาคืองานฝึกอบรมให้กับผู้บริหารขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหลายรุ่น ในหลักสูตร Management By Objective (MBO) ใช้พื้นที่ฝึกอบรมขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยถนนแจ้งวัฒนะ ดำเนินการอบรมโดยใช้วิทยากรของมหาวิทยาลัยและวิทยากรจากภายนอกควบคู่กัน

            ปี พ.ศ.2538 วิทยาลัยครูได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันราชภัฏพร้อมกันทั่วประเทศตามพ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  วิทยาลัยครูสวนดุสิตจึงเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ฝ่ายโครงการพิเศษยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

            ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนชื่อจากโครงการพิเศษเป็น “ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตยา เพิ่มผล เป็นผู้อำนวยการคนแรกและมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่และพันธกิจในการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยและจัดการฝึกอบรมเพื่อการเทียบโอนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษาทุกโปรแกรมวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีการนำระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ที่เป็นมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ และปีพ.ศ. 2544 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริษัท URS (United Registrar of Systems (Thailand Limited) ซึ่งนับว่า ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถานบันราชภัฏสวนดุสิต เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง

               ในปีพ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพร้อมกันทั่วประเทศ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังคงอยู่ในความดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

            ปี พ.ศ. 2548 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์” Human Capital Development Centre (HCD) เพื่อตอบสนองนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งพัฒนาคนเพื่อเป็นทุนมนุษย์ขององค์กร

            ปี พ.ศ.2549 มีการประกาศตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยจัดตั้งให้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ตามข้อความในประกาศข้อ 4 ที่ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์เป็นหน่วยงานในความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีภาระหน้าที่จัดการพัฒนาและฝึกอบรมให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกรวมทั้งบริการด้านวิทยากร งานที่ปรึกษา งานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม

            ปี พ.ศ. 2550 (มกราคม) ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในรูปแบบห้องฝึกอบรม ห้องสำนักงาน ห้องจัดเลี้ยง ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยไว้บริการตามพันธกิจอย่างครบวงจร การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในวงกว้าง  ทำให้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีบทบาทที่เด่นชัดเป็นที่รู้จักทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (ค่าก่อสร้างอาคารหลังนี้ ส่วนหนึ่งมาจากรายได้ของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์)

            ปี พ.ศ. 2553 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ได้รวมฝ่ายโครงการพิเศษเข้ามาอยู่ในโครงสร้างองค์กรภายใต้การบริหารงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล (ต.ค.2553) จึงเป็นการขยายขอบข่ายงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อเป็นหน่วยนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

            ปี พ.ศ. 2563 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยภายใต้ วิสัยทัศน์ในการเป็น “The Inventory” มีพันธกิจในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยออกสู่สังคมในรูปแบบการจัดหลักสูตรการอบรมในสาขาตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและการสร้างเครือข่ายในการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ โดยการบริหารงานของผู้อำนวยการคนปัจจุบัน  ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม และคณะกรรมการอำนวยการกำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์ฯในยุค New normal

ทำเนียบผู้บริหาร

รายนาม

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2541 ผู้ก่อตั้ง และรักษาการผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตยา   เพิ่มผล 2542 – กันยายน 2553 ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง   พรมมูล ตุลาคม 2553 – กันยายน 2563 ผู้อำนวยการ
ดร.วรเวชช์  อ่อนน้อม ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

โครงสร้างการบริหารงานภายในศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

– นางสาวเอมอร ศรีเกษม

– นางสาวสุมาลี  ฉายปัญญา

– นายจักรกฤช  จ้อยขุน

– นางสาวจิตรลดา  ผลนิล

– นางสาวสรวงสุดา  ชุมทอง

ลูกจ้างประจำศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

– ดร.ดรุณี  แก้วม่วง

– นายนเรศ  โพธิ์เจริญ

– นายอุทัย  เนินทิโก

– นายสมชาย  แก้วดวงงาม

– นางสาวพัชรี  น้ำค้าง

– นางสาวภรภัทร  กลิ่นพยอม

ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

         ปรัชญา

         มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability Based on Quality Management)

         วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน
  2. จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปหรือร่วมกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์

         พันธกิจ/บทบาทหน้าที่

  1. ดำเนินการเป็นที่ปรึกษา
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัย
  3. จัดอบรมเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดอบรมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
  4. ให้บริการสถานที่อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
  5. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย