07 May, 2021

อบรมใบขับขี่

รายละเอียดการจองคิว

วันและเวลาอบรม

วันอังคารและ วันพฤหัสบดี :
อบรมเวลา 13.00-18.00 น.

วันเสาร์และ วันอาทิตย์ :
อบรมเวลา 09.00-14.00 น.


การอบรมใบขับขี่สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีใบขับขี่ส่วนบุคคลในประเภทที่ขออบรมมาก่อนเท่านั้น
อบรมจบแล้วได้ใบรับรองนำไปยื่นสอบที่ขนส่งสาขาต่างๆ

หากสนใจเข้ารับการอบรม
พิมพ์คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-นามสกุล,
เลขประจำตัวประชาชน
ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน,
เบอร์โทรศัพท์
ระบุวันที่ต้องการเข้ารับการอบรมมาทางไลน์

Line ID : hcdsuandusit
สอบถามเพิ่มเติม : 099-320-9346

สิ่งที่ต้องเตรียม:
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1 ฉบับ
2.ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ชำระในวันที่มาอบรม)
สถานที่อบรม : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเหตุ :
1.อบรมสำหรับผู้ที่ขอรับใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
2.ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ชำระหน้างาน)
3.มีเฉพาะที่จอดรถจักรยานยนต์เท่านั้น