ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 106)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 106) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การตัดสินใจของผู้บริหาร” โดยมีความสำคัญตอนหนึ่งว่า


………ความสามารถของผู้บริหาร มีกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ คือ “กระบวนการตัดสินใจ” ซึ่งจะต้องตัดสินใจให้ชัดเจน ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ความสามารถของผู้บริหารส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยการตัดสินใจของผู้บริหารนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม 2 ส่วน คือ 1) การตัดสินใจบนพื้นฐานของความกลัว เช่น กลัวผิด กลัวไม่ดี และ 2) การตัดสินใจบนความกล้า การตัดสินใจของผู้บริหารไม่ว่าจะอยู่บนความกลัวหรือความกล้าก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น การตัดสินใจบนพื้นฐานของกลัวก็สำเร็จได้ หากเป็นความกลัวที่ถูกต้อง บนแนวความคิดประสบการณ์นั้น ๆ ของผู้บริหารเอง ขอแค่ต้องตัดสินใจ เพราะบางครั้งการรีรอที่จะตัดสินใจ หรือลังเลไม่ตัดสินใจ ก็อาจทำให้ผลของการตัดสินใจนั้นไม่เกิดคุณค่า
การตัดสินใจที่ได้ผลดีนั้นต้องใช้ “สติปัญญาและความรอบรู้” ซึ่งมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะอยู่บนความกลัว หรือความกล้าก็สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้เสมอ สติปัญญาคือความรอบรู้ทั้งหลาย รู้หลายอย่าง รู้หลายแบบ วิเคราะห์เป็น สังเคราะห์เป็น บูรณาการเชื่อมโยงกันได้ ก็จะทำให้เกิดการบูรณาการความรู้ เกิดความฉลาด
สิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจอีกประการหนึ่ง คือ “ทักษะ” ทักษะนั้นแปลได้หลายอย่าง ตามพจนานุกรม คือ ความชำนาญ แต่ในมุมมองส่วนตัวเห็นว่า “ทักษะ” คือตัวชี้วัดความสามารถในการทำงาน มีอยู่หลายรูปแบบ เกิดจาการเรียนรู้การทำงานของเรา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เน้นพัฒนาคน ผลิตบัณฑิตที่ดี มีความรอบรู้ สร้างนักศึกษาให้เป็น “วิศวกรสังคม” โดยวิศวกรทางสังคม มีทักษะสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การประสานงาน และการสร้างนวัตกรรมหรือแนวความคิดใหม่ ๆ
สอดคล้องกับข้อมูลของ TDRI และ McKinsey ที่เปิดเผยข้อมูล 10 ทักษะที่ต้องการในปี 2025 ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การวิพากษ์ และมีเหตุมีผล 2) การจัดการตนเอง การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ความสามารถในการรับความกดดัน มีความยืดหยุ่น 3) การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความเป็นผู้นำ การสร้างอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน และ 4) การใช้เทคโนโลยี
ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีความรอบรู้และมีความชำนาญ ใช้เวลาให้ถูก ใช้เวลาให้เป็น ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเสียเวลาเท่ากับการเสียโอกาส ในการตัดสินใจจึงอยากให้พิจารณาให้รอบคอบบนพื้นฐานทั้งความกลัวและความกล้า มีข้อมูลที่มากพอในการตัดสินใจก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้
นอกจากนี้การตัดสินใจยังต้องเชื่อมโยงคน 2 กลุ่มให้ได้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีความแตกต่างของวัย สิ่งที่จะเชื่อมโยงความแตกต่างของวัยได้จึงต้องตัดสินใจโดยรู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ ก็จะทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น ตัดสินใจได้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่มีอยู่ ถ้าฝึกฝนทุกอย่างได้ดีพอ การตัดสินใจก็จะเป็นฐานในการเป็นผู้บริหารที่ดี………

นอกจากนี้ยังได้รับเกียติจากวิทยากรของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อีกหลายท่านสำหรับวันเปิดการอบรมในวันแรก ประกอบด้วย

  • ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ บรรยายหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา”
  • รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายหัวข้อ “ภาวะผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง”
  • ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ บรรยายหัวข้อ “อุดมการณ์ในการบริหารสถานศึกษา”
  • ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้บริหาร”

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

189 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

TEL : น.ส.พัชรี น้ำค้าง 093-792-4639

facebook : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

https://www.facebook.com/hcdsdu/