ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 107)

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “ภาษากายกับผู้บริหาร” โดยมีความสำคัญตอนหนึ่งว่า การพัฒนาบุคลิกและกิริยามารยาท เป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากการสื่อสารทั่วไป  ผู้บริหารจึงต้องสื่อสาร ไปยังผู้ปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้อง ชัดเจน โดยผู้บริหาร ต้องฝึก 2 ส่วน  คือ

1.ฝึกทำใจให้เป็นผู้บริหาร คือ การคิดจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  มีใจคิดถึงผู้อื่นก่อน

2.ฝึกอารมณ์สำหรับผู้บริหาร คือ ควบคุมอารมณ์ ต้องมีอารมณ์ที่ดี การสื่อสารของผู้บริหารทั้งทางใจและทางอารมณ์  ต้องมีการควบคุมจึงจะทำได้ หากทำไม่ได้ก็จะส่งผลเสียต่อการบริหารงาน ภาษาที่เราใช้ในการสื่อสารปัจจุบันมี  2 รูปแบบ ได้แก่

 1) วัจนภาษา เป็นภาษาพูด ภาษาเขียน มีรูปลักษณ์ชัดเจน เป็นภาษาที่มีรูปร่าง 2) อวัจนภาษา เป็นภาษาที่ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ปัจจุบันเราใช้วัจนภาษา  มากกว่าอวัจนภาษา การแสดงออกหรือภาษากาย (Body language) เป็นการที่เราใช้คุณสมบัติที่สำคัญของเราเอง ทำในสิ่งที่เป็นวัตรปฏิบัติ ให้ดูดี ผู้บริหารต้องดูดีกว่าคนทั่ว ๆ ไป  เพราะเป็นผู้นำ ต้องยืนอยู่ข้างหน้า เป็นต้นแบบให้คนอื่น ๆ ต้องแต่งตัวเรียบร้อย สวยงาม สะอาด  ดูแลหน้าผม  มารยาท การพูด และ การนำเสนอภาษากาย เป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหารที่ต้องฝึกทำให้เป็นวัตรปฏิบัติ จะทำให้เกิดกิริยามารยาทที่ดี ถ้าผู้บริหารสามารถใช้ภาษากายได้ดี พัฒนาปรับปรุงตนเองเหมาะสมตามกาลเทศะ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดบารมีของผู้บริหาร และเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริหารอยู่ เช่น ครอบครัว โรงเรียน อีกส่วนหนึ่งต้องปฏิบัติด้วยตนเอง ควบคุมตนเอง อดกลั้น ทำให้เกิดการยอมรับ เป็นผู้บริหารที่ดีขึ้น เกิดความสำเร็จในการทำงาน เพราะฉะนั้นจะต้องฝึกภาษากายให้ดี และใช้ให้เป็น ก็จะส่วนหนึ่งในการเพิ่มพูนบารมีของผู้บริหาร นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อีกหลายท่านสำหรับวันเปิดการอบรมในวันแรก ประกอบด้วย

  • รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายหัวข้อ  “เส้นทาง…ผู้บริหารชำนาญการพิเศษ”
  • ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ บรรยายหัวข้อ “อุดมการณ์ในการบริหารสถานศึกษา”
  • รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา บรรยายหัวข้อ “การวิจัยและการประเมินสำหรับผู้บริหาร”
  • รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนฯมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายหัวข้อ  “ภาวะผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง”

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว มีผู้เข้าอบรมจำนวน 75 คน อบรมระหว่างวันที่  15 – 18 มีนาคม  2565 นอกจากนี้จะมีวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้มากกว่า 30 ท่าน และยังมีทีมงานควบคุมดูแล โดยการนำของ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ ของ ม.สวนดุสิต  ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้ข้อเสนอแนะ สื่อสารและตอบข้อซักถามได้สองทางตลอดการอบรม

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

189 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

TEL : น.ส.พัชรี น้ำค้าง 093-792-4639

facebook : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

https://www.facebook.com/hcdsdu/