ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 108) Online

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 108) ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการอบรม (24 มีนาคม 2565) โดยมีวิทยากรมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หลายท่านด้วยกัน คือ

  • ผศ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร บรรยายหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน”
  • ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายหัวข้อ “สุนทรียะสำหรับครู”
  • นายไพศาล คงสถิตสถาพร ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ บรรยายหัวข้อ “การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่”
  • ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย บรรยายหัวข้อ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ซึ่งรูปแบบการอบรมดังกล่าวเป็น แบบบรรยายพิเศษ ผ่านระบบ Online (ZOOM) ผู้อบรมสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้ข้อเสนอแนะ สื่อสารสองทาง กับ วิทยากร และคณาจารย์ ผู้ควบคุมการอบรม ซึ่งตลอดการอบรม หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภาพและเสียง จะมีเจ้าหน้าที่ของ ม.สวนดุสิต ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด  ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

189 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

TEL : น.ส.พัชรี น้ำค้าง 093-792-4639

facebook : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

https://www.facebook.com/hcdsdu/