ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 108) Online

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 108) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม วันที่ 4 (25 มีนาคม 2565) โดยมีวิทยากรมาร่วมถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลายท่านด้วยกัน คือ

  • ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ และ อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล บรรยายหัวข้อ “Coding – Code Monkey”
  • ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียน”
  • ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม บรรยายหัวข้อ “ครูกับการออกแบบภาษาอังกฤษ”
  • ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายหัวข้อ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
  • อาจารย์พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย“สวนดุสิตโพล” สรุปภาพรวมการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว มีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน อบรมระหว่างวันที่ 22 – 25 มีนาคม 2565 ซึ่งการอบรมใช้รูปแบบการอบรม Online ผ่านระบบ Zoom สื่อสารสองทาง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และตอบข้อซักถามจาก ทั้งวิทยากร และทีมงานผู้จัดอบรม โดยการนำของ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ของ ม.สวนดุสิต ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการอบรม

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

189 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

TEL : น.ส.พัชรี น้ำค้าง 093-792-4639

facebook : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

https://www.facebook.com/hcdsdu/