ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 101 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบ Online (ZOOM)

  • ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป บรรยายหัวข้อ “ STEEMS – EiE”
  • ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า บรรยายหัวข้อ “Coding – CodeMonkey”
  • ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาผู้บริหารในยุคดิจิทัล”
  • ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้บริหาร”
  • ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ บรรยายหัวข้อ “บุคลิกภาพของผู้บริหาร”
  • อาจารย์พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล บรรยายหัวข้อ “บทสรุปการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา”

โดยการอบรมในวันนี้เป็นวันสุดท้าย และใช้เวลาอบรม ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน  2564 ระยะเวลา 4 วัน วิทยากรใช้รูปแบบการบรรยาย และซักถามแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแบบสองทาง อย่างเป็นกันเอง สร้างความพึงพอใจกับผู้อบรมอย่างมาก โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 55 คน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต