ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 106 ผ่านระบบ Online (ZOOM)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 106 ผ่านระบบ Online (ZOOM) อบรมระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่ 2 (23 กพ.65) โดยรับเกียรติจากวิทยากร ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลายท่านด้วยกัน

  • รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บรรยายหัวข้อ “การวิจัยสำหรับผู้บริหาร”
  • ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย บรรยายหัวข้อ “กฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา”
  • ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการผู้เรียนยุคใหม่”
  • ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาผู้บริหารในยุคดิจิทัล”

โดยมีคณะทำงาน ประสานข้อมูลต่างๆ และอำนวยความสะดวก นำโดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดี คณะครุศาสตร์ ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ ของ ม.สวนดุสิต  สื่อสารและตอบข้อซักถามได้สองทาง ตลอดการอบรม ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

189 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

TEL : น.ส.พัชรี น้ำค้าง 093-792-4639

facebook : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

https://www.facebook.com/hcdsdu/