ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผน 5 ปีเพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล” ให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต นำทีมวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผน 5 ปีเพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือ HR Scorecard Plan” ให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยมี ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์  ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์                ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม  และ ผศ.ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ เป็นวิทยากร    ณ ไอธารา รีสอร์ทฯ จังหวัดเพชรบุรี 

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

189 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

โทร : 02-241-6900

facebook : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

https://www.facebook.com/hcdsdu/