ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 107) ผ่านระบบ Online (วันที่ 16 มีนาคม 2565 )

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 107) จำนวน 50 คน  ผ่านระบบ Online (ZOOM)  ระหว่างวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2565 ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 2  ของการอบรม  ได้รับเกียรติจากวิทยากร ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  • ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายเรื่อง

“ การบริหารจัดการผู้เรียนยุคใหม่”

  • ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย บรรยายเรื่อง “กฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา”
  • ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่อง “การพัฒนาผู้บริหารในยุคดิจิทัล”
  • ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ บรรยายเรื่อง “ การสร้างเครือข่ายสำหรับผู้บริหาร”

ซึ่งรูปแบบการอบรมเป็นบรรยายพิเศษ ผ่านระบบ Online (ZOOM)   ผู้อบรมสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  ให้ข้อเสนอแนะ โดยการสื่อสารสองทางกับ วิทยากร และคณาจารย์ ผู้ควบคุมการอบรม นอกจากนี้ หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภาพและเสียง จะมีเจ้าหน้าที่ของ ม.สวนดุสิต ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

189 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

TEL : น.ส.พัชรี น้ำค้าง 093-792-4639

facebook : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

https://www.facebook.com/hcdsdu/