ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 107) ผ่านระบบ Online (วันที่ 17 มีนาคม 2565)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 107) จำนวน 75  คน ผ่านระบบ Online (ZOOM) ระหว่างวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2565 ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 3 ของการอบรม ได้รับเกียรติจากวิทยากร ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่

  • ดร.สินชัย จันทร์เสม อาจารย์คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

 บรรยายเรื่อง  “ผู้บริหารในยุค Hybrid”

  • ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บรรยายเรื่อง “สุนทรียะสำหรับผู้บริหาร”

  • ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน

บรรยายเรื่อง “บุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร”

  • ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ

บรรยายเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้”

ซึ่งรูปแบบการอบรมเป็นบรรยายพิเศษ ผ่านระบบ Online ผู้อบรมสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้ข้อเสนอแนะ  สื่อสารสองทางกับ วิทยากร และคณาจารย์ ผู้ควบคุมการอบรม นอกจากนี้ หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภาพและเสียง จะมีเจ้าหน้าที่ของ ม.สวนดุสิต ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัย  สวนดุสิต

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

189 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

TEL : น.ส.พัชรี น้ำค้าง 093-792-4639

facebook : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

https://www.facebook.com/hcdsdu/