ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 107) ผ่านระบบ Online

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 107 ผ่านระบบ Online (ZOOM) ซึ่งเป็นวันที่ 4 วันสุดท้ายของการอบรม (18 มีนาคม 2565) โดยรับเกียรติจากวิทยากร ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ

  • ผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ บรรยายพิเศษเรื่อง “ STEEMS – EiE”
  • ผศ.ดร.วัชรากรณ์ เนตรหาญ บรรยายพิเศษเรื่อง “Coding – CodeMonkey”
  • ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร”
  • รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายเรื่อง กลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร
  • ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายเรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
  • อาจารย์พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย“สวนดุสิตโพล” สรุปภาพรวมการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว มีผู้เข้าอบรมจำนวน 75 คน อบรมระหว่างวันที่  15 – 18 มีนาคม  2565 นอกจากนี้จะมีวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้มากกว่า 30 ท่าน และยังมีทีมงานควบคุมดูแล โดยการนำของ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ ของ ม.สวนดุสิต  ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้ข้อเสนอแนะ สื่อสารและตอบข้อซักถามได้สองทางตลอดการอบรม

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

189 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

TEL : น.ส.พัชรี น้ำค้าง 093-792-4639

facebook : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

https://www.facebook.com/hcdsdu/