สำนักงานมหาวิทยาลัย โดย กองบริหารงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ และ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจ ATK เรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนก็ทำได้” ให้กับบุคลากร ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่น 3

สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยกองบริหารงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ และ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจ ATK เรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนก็ทำได้” ให้กับบุคลากร ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาค ของจมูก และการเดินทางเข้าสู่ร่างกายของเชื้อโควิด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์ ATK เพื่อการตรวจได้ด้วยตนเอง และคนในครอบครัว แปลผลได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งรับทราบแนวทางปฏิบัติตนหลังทราบผลตรวจ รวมถึงวิธีการล้างมือ และใช้หน้ากากอนามัย ตลอดจนการกำจัดขยะติดเชื้อที่ถูกวิธี

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ เชี่ยวชาญ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธณิดา พุ่มท่าอิฐ , อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย , อาจารย์สมจิต นิปัทธหัตพงศ ,อาจารย์ดุษฎี ดวงมณี และ อาจารย์อารยา ดีประเสริฐ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้ง ภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับ วุฒิบัตรในรูปแบบ Electronic file ทั้งนี้ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด และมีผลการทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test  การอบรบจัดขึ้น 3 รุ่นด้วยกัน สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 จำนวน 30 คน

 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

189 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

โทร : 096-2645524

facebook : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

https://www.facebook.com/hcdsdu/