ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่6/2564

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 6/2564  โดยใช้รูปแบบการประชุมผสม ทั้งแบบ ONSITEและONLINE  ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม  ร่วมด้วย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี , รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี  ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  , ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์  รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ , ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ,  คุณรวีวรรรณ อภิรัตน์ , คุณธนภูมิ มาประเสริฐ, คุณภรภัทร กลิ่นพยอม  , คุณศรัญญา สิทธิดา  โดยมีวาระการประชุมสำคัญ คือ  โครงสร้างการแบ่งงานและอัตรากำลัง, การปรับเปลี่ยนเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์,รายงานการดำเนินโครงการอบรม/พัฒนาบุคลากร ระหว่างสานักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานนบุคคล) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564,  แผนประจำปี 2565 การต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 , การ แจ้งผลการต่ออายุเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ,  โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพิจิตรและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร , รายงานสถานะการเงินของ 189 คาเฟ่   ,รายวิชาเทียบโอนวิชาเลือกเสรี  เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  , ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ฯลฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน  2564  ที่ผ่านมา