ม.สวนดุสิต อบรมหลักสูตรภาวะซึมเศร้าในเด็กและเยาวชน ออนไลน์ ฟรี!!

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิตจัดอบรม “หลักสูตรภาวะซึมเศร้าในเด็กและเยาวชน” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปได้พัฒนาความรู้/สร้างทักษะใหม่ (up-skills/re-skills) ในการรับมือกับปัญหาโรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตายของประชากรกลุ่มวัยเรียน  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวต้อนรับ  และ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้ คือ

  1. ศ.ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาคลินิก บรรยายเรื่อง “การให้คำปรึกษา การฟื้นฟูจิตใจ (Healing Trauma)”
  2. แพทย์หญิงสลักจิต แสงสิน แพทย์ชำนาญการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ บรรยายหัวข้อ  “มุมมองการฆ่าตัวตาย ปัญหาด้านจิตเวชของเด็กและเยาวชน”
  3. คุณธพรรธช์ณกร สรณ์สิริฐากร พยาบาลวิชาชีพ และ ดร.ศุภกร ปรุงศิลป์ชัยม.สวนดุสิต “ถ่ายทอดประสบการณ์การกู้ภัยและการช่วยชีวิต”
  4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) จากประสบการณ์ โดยคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต ประกอบด้วย  ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง/ ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป /ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย/ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา/ ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย/ผศ.ดร.แทนทัศน์ เพียกขุนทด และ ดร.อาภาพรรณ  สัตยาวิบูล

มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 135 คน ใช้รูปแบบการบรรยาย และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  แบบสองทางกับวิทยากรอย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา 

RSS
Follow by Email