ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ หลักสูตร ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 103)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัครข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 093-792-4639 หรือ 02-2416543-5