ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 102 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผ่านระบบ Online (ZOOM) (วันที่ 4)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 102 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผ่านระบบ Online (ZOOM) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลายท่าน คือ

 • รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  บรรยายหัวข้อ “การพัฒนางานในมิติผู้บริหาร”
 • ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  บรรยายหัวข้อ “การใช้ IT ในการบริหารสถานศึกษา”
 • ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  บรรยายหัวข้อ “การประเมินผลสถานศึกษา”
 • ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
  บรรยายหัวข้อ “การบริหารนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา”


ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว มีผู้อบรม จำนวน 51 คน และใช้เวลาอบรม ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2564 โดยมีทีมวิทยากรประจำกลุ่ม  ดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดการอบรม 5 วัน  คือ ครูใหญ่ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
วิทยากรประจำกลุ่ม รับผิดชอบการประเมิน คือ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และผู้สรุปการบรรยาย คือ อาจารย์พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล
ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต