ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 102 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผ่านระบบ Online (ZOOM) (วันที่ 5)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 102 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผ่านระบบ Online (ZOOM) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลายท่าน คือ

  • ผศ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรจิตวิทยาฯ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการผู้เรียนยุคใหม่”
  • ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายหัวข้อ “สื่อสารอย่างไรในยุคดิจิทัล”
  • ผศ.ดร.ดังนภสร ณ ป้อมเพชร กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สังกัดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายหัวข้อ “การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้”
  • ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายหัวข้อ “ภาพรวมการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา”


ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว มีผู้อบรม จำนวน 51 คน และใช้เวลาอบรม ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2564 โดยมีทีมวิทยากรประจำกลุ่ม  ดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดการอบรม 5 วัน  คือ ครูใหญ่ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
วิทยากรประจำกลุ่ม รับผิดชอบการประเมิน คือ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และผู้สรุปการบรรยาย คือ อาจารย์พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต