ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 103 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (วันที่ 2)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 103 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบ Online (ZOOM) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลายท่าน คือ

  • ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย บรรยายหัวข้อ “กฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา”
  • ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายหัวข้อ “สุนทรียสำหรับผู้บริหาร”
  • ดร.สินชัย จันทร์เสม อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต บรรยายหัวข้อ “ผู้บริหารในยุค “Hybrid””
  • ผศ.ดร.วรภิญญา กิ่งมิ่งแฮ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ”

ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว มีผู้อบรม จำนวน 72 คน และใช้เวลาอบรม ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2564 โดยมีทีมวิทยากรประจำกลุ่ม  ดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดการอบรม 5 วัน  คือ ครูใหญ่ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยากรประจำกลุ่ม รับผิดชอบการประเมิน คือ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และผู้สรุปการบรรยาย คือ อาจารย์พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต