ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 103 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (วันที่ 3)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 103 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบ Online (ZOOM) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลายท่าน คือ

  • รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายหัวข้อ “ภาวะผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง”
  • ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้  บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาผู้บริหารในยุคดิจิทัล”
  • ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  บรรยายหัวข้อ “การประเมินผลการบริหารสถานศึกษา”
  • ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้บริหาร”

ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว มีผู้อบรม จำนวน 72 คน และใช้เวลาอบรม ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2564 โดยมีทีมวิทยากรประจำกลุ่ม  ดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดการอบรม 5 วัน  คือ ครูใหญ่ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยากรประจำกลุ่ม รับผิดชอบการประเมิน คือ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และผู้สรุปการบรรยาย คือ อาจารย์พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต