ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 101)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 101) ผ่านระบบ Online (ZOOM) และได้รับเกียรติจาก  รศ. ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ซึ่งเป็นวันแรกของการอบรม  เรื่อง  ผู้บริหารในยุค “NEW NORMAL” โดยสรุปความสำคัญได้ดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงแบบดิสรัปชั่น (Disruption)  ทำให้การดำรงชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป เกิดเป็นชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  ในปัจจุบันผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ มีคุณวุฒิทางการศึกษา ผ่านการอบรม อยู่ในสิ่งแวดล้อมวิถีใหม่ และสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง  ผู้บริหารจึงต้องมองไปในอนาคตให้ได้ อนาคตไม่ได้หมายถึง 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า แต่วันพรุ่งนี้ก็เป็นอนาคตแล้วที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารจึงต้องมองอนาคตให้ได้และเปลี่ยนแปลงให้เร็ว ต้องลงมือทำทันที เพราะปัญหาบางอย่างรอคอยไม่ได้

ผู้บริหารจึงต้องใช้สติ ปัญญา และความรู้ที่มีอยู่ ก็จะทำให้การบริหารงานประสบความสำเร็จได้ อย่ารอความพร้อมสมบูรณ์ค่อยทำ เพราะอาจจะช้าเกินไป ความเร็วจะทำให้ผู้บริหารสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ทำงานแข่งกับเวลา การลงมือทำแล้วถูกหรือผิดก็ยังแก้ไขได้ แต่ถ้าไม่ทำก็จะไม่รู้ว่าถูกหรือผิด ต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ คิดไปถึงอนาคตก็จะช่วยให้ผู้บริหารประสบความสำเร็จ  ดังนั้นผู้บริหาร จึงต้อง  สนใจ “ข้อมูล ความเร็ว และเทคโนโลยี” ก็จะทำให้ปรับเปลี่ยนได้ทันเวลา   ควรใช้อำนาจโดยบารมี จะทำให้คนศรัทธาและปฏิบัติตามทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   เชื่อมโยงการคิดอย่างครูและคิดอย่างผู้บริหารให้ได้ รู้จัก “แบ่งปันกัน” ช่วยเหลือและทำงานร่วมกัน  มองอนาคตและเปลี่ยนแปลงให้เร็ว ลงมือทำทันที ปัญหาบางอย่างรอคอยไม่ได้  และ ใช้สติ ปัญญา และความรู้ที่มีอยู่ ทำให้เร็ว ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ก็จะช่วยให้ผู้บริหารประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้และยังได้รับเกียรติจากวิทยากร  อีกหลายท่าน ประกอบด้วย

  • รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายหัวข้อ “เส้นทาง..ผู้บริหารชำนาญการพิเศษ”
  • ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ บรรยายหัวข้อ “อุดมการณ์ในการบริหารสถานศึกษา”
  • ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์    บรรยายหัวข้อ “ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
  • นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ อดีตเลขาธิการ ก.ค.ศ  บรรยายหัวข้อ  “กฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา”

ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว มีผู้อบรม จำนวน 57 คน และใช้เวลาอบรม ระหว่างวันที่   21 – 24 กันยายน  2564  โดยมีทีมวิทยากรประจำกลุ่ม  ดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดการอบรม 4 วัน  คือ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต