ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 101 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบ Online (ZOOM)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 101 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบ Online (ZOOM)

  • รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การบริการสถานศึกษา”
  • ดร.สินชัย จันทร์เสม อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบันฑิต บรรยายหัวข้อ ผู้บริหารในยุค “Hybrid”
  • ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณ บรรยายหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ”
  • ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย บรรยายหัวข้อ “วินัยและจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา”

ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว มีผู้อบรม จำนวน 57 คน และใช้เวลาอบรม ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน  2564 โดยมีทีมวิทยากรประจำกลุ่ม  ดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดการอบรม 4 วัน  คือ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต