ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 99 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผ่านระบบ Online (ZOOM)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 99 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผ่านระบบ Online (ZOOM) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการอบรม  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหลายท่าน คือ

  • ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี บรรยายหัวข้อ “ผู้บริหารกับการสร้างสัมพันธภาพ ”
  • ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม่”
  • รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง บรรยายหัวข้อ “กฎหมายสำหรับผู้บริหาร”
  • อาจารย์ชุติมา โรจน์สิรวรพัฒน์ อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ บรรยายหัวข้อ “สื่อสารอย่างไรในยุคดิจิทัล”