ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 99 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผ่านระบบ Online (ZOOM)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 99 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผ่านระบบ Online (ZOOM) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการอบรม  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร หลายท่าน คือ

  • รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายหัวข้อ   “การพัฒนางานในมิติผู้บริหาร”
  • ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายหัวข้อ “การบริหารนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้”
  • ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตบรรยายหัวข้อ “การใช้ IT ในการบริหารสถานศึกษา”
  • ดร.เอื้ออารีย์ จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายหัวข้อการ ”พัฒนาผู้บริหารในยุคดิจิทัล”