ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 99 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผ่านระบบ Online (ZOOM)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 99 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผ่านระบบ Online (ZOOM) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลายท่าน คือ

  • ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายหัวข้อ “การวางแผนกลยุทธ์
  • ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า บรรยายหัวข้อ “Coding – CodeMonkey”  และ ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์  บรรยายหัวข้อ “ STEEMS – EiE” 
  • ผศ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรจิตวิทยาฯ บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการผู้เรียนยุคใหม่”
  • ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ฯ บรรยายหัวข้อ “การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้”
  • อาจารย์พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย “สวนดุสิตโพล ” บรรยายหัวข้อ “ บทสรุปการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา”

ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาอบรมตั้งแต่ วันที่ 17-21 สิงหาคม 2564   โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง  มากความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 23 ท่าน  ได้มาให้องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  และมีทีมวิทยากรประจำกลุ่ม คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดการอบรม คือ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวก บุคลากร จากศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนดุสิตโพล โรงแรมสวนดุสิต เพลส และกองประชาสัมพันธ์ ตลอดการอบรม 5 วัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นที่ประทับใจของผู้อบรม และ บรรลุผลสำเร็จได้ดียิ่ง    ทั้งเชิงวิชาการ และการบริการ