ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 95 (วันที่ 4)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่ 4 เป็นวันสุดท้ายของ ระยะที่ 95 (ระหว่างวันที่  27-30 เมษายน  2564 ) จำนวน 97 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและมากประสบการณ์ ดังต่อไปนี้ 

  • ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณะวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต บรรยายหัวข้อ EiE
  • ผศ.ดร วัชรากร เนตรหาญ คณะวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต

บรรยายหัวข้อ      CodeMonkey

  • ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและการสื่อสาร ม.สวนดุสิต หัวข้อ บุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร
  • ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ม.สวนดุสิต บรรยายหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้บริหาร
  • รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.สวนดุสิต บรรยายหัวข้อ การวิจัยสำหรับผู้บริหาร
  • อ.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล ม.สวนดุสิต บรรยายหัวข้อ บทสรุปการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการอบรบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ใช้การบรรยาย พร้อมซักถามแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบบสองทางกับวิทยากร เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2564 ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

0 Comments on ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 95 (วันที่ 4)

Leave a Comment

Your email address will not be published.