ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง(Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร” รุ่นที่ 12

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  อบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง(Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร” รุ่นที่ 12  สำหรับบุคคลภายนอก (เสียค่าสมัคร) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี  กล่าวเปิด และ  ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นวิทยากรหลัก ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และ อ.ดร.กัญญทอง หรดาล อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ วิทยากรประจำกลุ่ม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้อบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมถึง การนำบริหารความเสี่ยงไปใช้สร้างสรรค์ผลงานตนเองและพัฒนาองค์กรได้ โดยใช้ลักษณะการอบรมแบบ “Train The Trainer” ผู้อบรมจะได้ทดลองจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้วยตนเองและนำไปเผยแพร่ความรู้ต่อในองค์กรของตนเองได้ โดยมีบุคลากรในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ณ อาคาร 13 ชั้น 3 ห้อง  13304 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

RSS
Follow by Email