ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) จัดโครงการ Infographic Design Contest สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) จัดโครงการ Infographic Design Contest สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
โดยมีคณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ ดร.วิโรจน์ เทพบุตร ผู้อำนวยการศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์เมื่อวันอังคาร ที่ 23 พฤจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 189 Cafe อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผลการตัดสินมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท) ได้ นางสาวบวรรัตน์ นวลปาน สังกัด คณะวิทยาการจัดการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท) นายมณฑล สุวรรณประภา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท) นายพฤกษ์ จินตะนานุช สังกัดโรงเรียนการเรือน
รางวัลชมเชย (Gift Voucher จากร้าน 189 Cafe จำนวน 5 รางวัล รางวัล 1,000 บาท)ไม่เรียงลำดับคะแนน ได้แก่
นางสาวปาหนัน ประเทือง (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง)
นายเกรียงไกร มหาโชคดิลก (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
นายพชร สาร่ายทอง (โรงเรียนกฎหมายและการเมือง)
นายสิทธา พงษ์ศักดิ์ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง)
นางสาวศศิพัชร์ เกิดลาภผล (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล และนัดหมายเพื่อรับใบประกาศและรางวัล อีกครั้ง