สำนักกิจการพิเศษ ร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เชื่อมโยงงานธุรกิจวิชาการ

สำนักกิจการพิเศษ ร่วมมือ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เชื่อมโยงงานธุรกิจวิชาการ
ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และ ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักฯ ร่วมประชุมเพื่อเชื่อมโยงงานธุรกิจวิชาการ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในทุกภาคส่วนร่วมกันอย่างคุ่มค่า เพื่อร่วมกันสร้างรายได้ และตอบสนองคุณค่าคืนสู่สังคม
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ 189 Café ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ที่ผ่านมา