ประชุมบุคลากรศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ครั้งที่ 6/2564

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ครั้งที่ 6/2564 โดยมีวาระสำคัญ คือ รายงานสถานะการเงินของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์, สรุปยอดขาย 189 Café ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564 ,สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2564, แผนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 , การจัดทำรายงานประจำปีของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ฯลฯ
โดยใช้รูปแบบการประชุมผสม ทั้งแบบ ONSITEและONLINE ผ่านระบบ Google Meet เมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2564 ณ อาคาร 13 ชั้น 3 ที่ผ่านมา