ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นเชิงธุรกิจ

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม SDU Online อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์