ประชุมบุคลากรศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ครั้งที่ 1/2565

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระสำคัญ คือ สรุปเรื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย , สรุปเรื่องการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ , การต่อสัญญาจ้างประเภทลูกจ้างของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ , โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดพิจิตรระยะ 5 ปี, สรุปยอดขาย 189 Café
โดยใช้รูปแบบการประชุมผสม ทั้งแบบ Onsite และ Online ผ่านระบบ Zoom เมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 13 ชั้น 3 ที่ผ่านมา