Training Online กับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ระยะที่ 105)

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้บริหารกับการจัดการเวลาและโอกาส” โดยมีความสำคัญตอนหนึ่งว่า

……… เมื่อผู้บริหารต้องทำสิ่งใดมักจะมีสิ่งหนึ่งกำกับอยู่เสมอ คือ “เวลา” บางครั้งผู้บริหารไม่ได้คำนึงถึงเวลา ทำให้ “โอกาส” ที่จะเกิดขึ้นจากเวลานั้นสูญเสียไป หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะอื่น          

เวลามี 2 ช่วง คือ 1) เวลาในอดีต กับ 2) เวลาในอนาคต บางครั้งผู้บริหารคำนึงถึงเวลาในอดีตมากเกินไป หรือมองว่าเวลาในอนาคตเหลือไม่เท่าไร แต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาในอนาคตกับอดีตเทียบกันไม่ได้ อดีตผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้ จึงควรคำนึงถึงเวลาในอนาคตมากกว่า

เวลาในอนาคตอาจเหลือมากกว่าเวลาในอดีตเสียอีก เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วทำให้      เวลาในอนาคตเหลือมากขึ้น  เวลาในอนาคตเหลือเท่าไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเรา ถ้าเราใช้เวลาเป็นก็จะเหลือเวลา     ในอนาคตมาก ถ้าใช้ไม่เป็นก็จะเหลือน้อย ถ้าเราปรับตัวไม่เป็นหรือปรับตัวไม่ทัน เวลาก็จะผ่านไป การใช้เวลา     ในอดีตกับอนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญ  

คนรุ่นเก่ามักจะใช้เวลาในอดีตมาก พูดถึงอดีตบ่อย ๆ แต่การพูดถึงอดีตไม่มีผลอะไรแล้ว จึงควรมองว่าอนาคตจะทำอะไรมากกว่าพูดว่าอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไร การคิดเรื่องปัญหาในอดีต คิดแต่จะแก้ปัญหาเก่า ๆ      จึงเป็นการใช้เวลาในอนาคตสิ้นเปลือง

ในขณะที่คนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยใช้เวลาในอดีต จึงทำให้เหลือเวลาสำหรับอนาคตมาก ผู้บริหารบางครั้ง     ทำร้ายอนาคตของนักเรียนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ครอบแนวคิด ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ คนรุ่นเก่าหลายครั้งทำลายเวลาในอนาคตของคนรุ่นใหม่โดยไม่ตั้งใจ เป็นการทำให้เสียโอกาสในส่วนหนึ่ง

ความสัมพันธ์ของเวลา กับเทคโนโลยีจึงมีผลให้การบริหารมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างโอกาสที่ดีกับเด็กของเราได้ และผู้บริหารเองก็จะมีมุมมองที่หลากหลาย หากผู้บริหารมีความรู้ความสามารถที่ดีอยู่แล้ว ก็อยากให้มองเรื่องเวลาที่มีเพิ่มขึ้น  ทำอย่างไรให้เวลาเกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด เงื่อนไขจึงอยู่ที่เราเองที่จะใช้เวลาในการขวนขวายหาโอกาสในการพัฒนา เพราะเวลาที่ผ่านไปมันไม่มีโอกาสกลับมา……  

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียติจากวิทยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อีกหลายท่านสำหรับวันเปิดการอบรม     ในวันแรก ประกอบด้วย

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายหัวข้อ “ผู้บริหารกับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ”

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายหัวข้อ “ผู้บริหารกับการพัฒนาวิชาชีพ”

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ บรรยายหัวข้อ “การบริหารการเปลี่ยนแปลง”

รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายหัวข้อ “การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้”

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว มีผู้เข้าอบรมจำนวน 59 คน อบรมระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2565   นอกจากนี้จะมีวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้มากกว่า 32 ท่าน และยังมีทีมงานควบคุมดูแล โดยการนำของ

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์    ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ อาจารย์พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้ข้อเสนอแนะ สื่อสารและตอบข้อซักถามได้สองทางตลอดการอบรม

เนื้อข่าวโดย….อาจารย์พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล

สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรอบรม ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

TEL :  น.ส.พัชรี น้ำค้าง 093-792-4639

#หลักสูตรอบรม #สถาบันฝึกอบรมองค์กร #คอร์สออนไลน์ #อบรมออนไลน์