ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการอบรม หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ระยะที่ 105) (วันที่ 3)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการอบรม หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ระยะที่ 105) ผ่านระบบ Online (ZOOM) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลายท่าน คือ

  • ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย บรรยายหัวข้อ “กฎหมายสำหรับผู้บริหาร”
  • ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  บรรยายหัวข้อ “การประเมินผลสถานศึกษา”
  • ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร”
  • รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายหัวข้อ “การพัฒนางานในมิติผู้บริหาร”

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 32 คน ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 โดยมีทีมวิทยากรประจำกลุ่ม  ดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดการอบรม 5 วัน  คือ ครูใหญ่ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยากรประจำกลุ่ม รับผิดชอบการประเมิน คือ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์  และ ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และผู้สรุปการบรรยาย คือ อาจารย์พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต