ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการอบรม หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ระยะที่ 105) (วันที่ 4)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการอบรม หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ระยะที่ 105) ผ่านระบบ Online (ZOOM) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลายท่าน คือ

  • ดร.สินชัย จันทร์เสม อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต บรรยายหัวข้อ “ผู้บริหารในยุค “Hybrid””
  • ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้  บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาผู้บริหารในยุคดิจิทัล”
  • ผศ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรจิตวิทยาฯ บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการผู้เรียนยุคใหม่”
  • ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ บรรยายหัวข้อ “ภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับผู้บริหาร”

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 32 คน ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 โดยมีทีมวิทยากรประจำกลุ่ม  ดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดการอบรม 5 วัน  คือ ครูใหญ่ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยากรประจำกลุ่ม รับผิดชอบการประเมิน คือ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์  และ ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และผู้สรุปการบรรยาย คือ อาจารย์พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต