ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการอบรม หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ระยะที่ 105) (วันที่ 5)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดโครงการอบรม หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ระยะที่ 105) ผ่านระบบ Online (ZOOM) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลายท่าน คือ

  • ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง บรรยายพิเศษในหัวข้อ “STEEMS – EiE”
  • อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล  บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Coding – CodeMonkey”
  • ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายหัวข้อ “การใช้ IT ในการบริหารสถานศึกษา”
  • ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายหัวข้อ “สุนทรียะสำหรับผู้บริหาร”
  • ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายหัวข้อ “การวางแผนกลยุทธ์”
  • อาจารย์พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย “สวนดุสิตโพล” บรรยายหัวข้อ “บทสรุป การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา”

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 32 คน ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 โดยมีทีมวิทยากรประจำกลุ่ม  ดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดการอบรม 5 วัน  คือ ครูใหญ่ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยากรประจำกลุ่ม รับผิดชอบการประเมิน คือ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์  และ ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และผู้สรุปการบรรยาย คือ อาจารย์พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต