ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการอบรมจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตรและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการอบรมจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตรและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอก กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนระดับจังหวัด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และ ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ผู้เชี่ยวชาญการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ร่วมกันนำเสนอกรอบแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และผลการสำรวจความต้องการของประชาชนในจังหวัดพิจิตร โดยมีคณะกรรมการประสานแผนฯจากทั้ง 12 อำเภอ ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารจังหวัดพิจิตร