ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร หลักสูตร ครูชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 104) ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2564

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หลักสูตร ครูชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 104) ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 093 792 4639 หรือ0 2241 6543-5