ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ(ระยะที่ 100) ผ่านระบบ Online (ZOOM)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ(ระยะที่ 100) ผ่านระบบ Online (ZOOM) สำหรับวันนี้เป็นการอบรมวันแรก (14 ก.ย.64) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหลายท่านด้วยกัน คือ
• ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู”
• อาจารย์ชุติมา โรจน์สิรวรพัฒน์ อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยว บรรยายหัวข้อ
“การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน”
• ผศ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรจิตวิทยาฯ บรรยายหัวข้อ “การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน”
• ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายหัวข้อ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ทั้งนี้หลักสูตร อบรมระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2564 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีการสื่อสารสองทาง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีลงมือปฏิบัติ