ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 100) ผ่านระบบ Online (ZOOM)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 100) ผ่านระบบ Online (ZOOM) สำหรับวันนี้เป็นการอบรมวันที่สาม (16 กันยายน 2564) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหลายท่านด้วยกัน คือ

  • ดร.สินชัย จันทร์เสม อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต บรรยายหัวข้อ “ครูในยุค Hybrid”
  • ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน”
  • ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรยายหัวข้อ “วิเคราห์และประเมินผลการเรียนรู้
  • ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย บรรยายหัวข้อ “วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู”

ทั้งนี้หลักสูตร อบรมระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2564 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีการสื่อสารสองทาง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีลงมือปฏิบัติ