ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 100) ผ่านระบบ Online (ZOOM)

  • ผศ.ดุสิต อังธารารักษ์ บรรยายหัวข้อ “Coding – CodeMonkey”  และ อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล บรรยายหัวข้อ “ STEEMS – EiE” 
  • ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
  • ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ บรรยายหัวข้อ การออกแบบและจัดการเรียนรู้
  • รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายหัวข้อ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  • อาจารย์พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล บรรยายหัวข้อ บทสรุป : การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน

โดยการอบรมในวันนี้เป็นวันสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 14 – 17 กันยายน 2564 ตลอดการอบรม 4 วัน วิทยากรใช้รูปแบบการบรรยาย และซักถามแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแบบสองทาง อย่างเป็นกันเอง สร้างความพึงพอใจกับผู้อบรมอย่างมาก โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 55 คน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต