ผศ.ดร. ผดุง <br>พรมมูล

ผศ.ดร. ผดุง
พรมมูล

ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  พรมมูล
ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก
  กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร
 • ปริญญาโท
  กศ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร
 • ปริญญาตรี
  กศ.บ. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร
 • ปม.ช. (จิตรกรรม) โรงเรียนเพาะช่าง

ผลงานดีเด่น

ผลงานวิชาการ

 1. Art for All, 2548
 2. การสร้างภาพประกอบหนังสือ , 2542
 3. เด็กวาดรูปอย่างไร,นิตยสารรักลูก , 2542
 4. การศึกษาระบบทางไกลผ่านระบบ VDO Conference , วารสารนิเทศวาไรตี้ , 2541
 5. มุมสถาปัตย์ วารสารแม็ค , 2540 - 2541
 6. ไอเดียศิลป์ วารสารแม็ค , 2540 - 2541
 7. วาด ๆ เขียน ๆ , 2540
 8. จินตนาการกับความคิดสร้างสรรค์ บทความประกอบหนังสือนิทรรศการศิลปะของธนาคารนครธน , 2538
 9. การสอนศิลปะแบบเซน วารสารสังคมมนุษย์ , 2538
 10. นักจัดการในทศวรรษหน้า บทความประกอบการประชุมสัมมนาของคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี,2538
 11. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารวิชาการในสถาบันศิลปะ วารสารสมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง , 2533
 12. การสอนศิลปะในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2529
 13. เทคนิคการสอนศิลปะสำหรับประถมศึกษา วารสารฟีลลิ่ง , 2530
 14. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะการประถมศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 6 , 2535
 15. มองย้อนหลังการแสดงศิลปะเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 วารสารโลกศิลปะ , 2543
 16. เพื่อนครู เพื่อนคิด วารสารคุรุปริทัศน์ , 2522 - 2530
 17. สุนทรียศาสตร์ , 2520 , (ตำราประกอบการสอน)
 18. ศิลปะพื้นบ้าน , 2520 , (ตำราประกอบการสอน)

ผลงานวิจัย

 1. การสร้างชุดพัฒนาด้วยตนเองเรื่อง มนุษยสัมพันธ์สำหรับหัวหน้าภาควิชาในสถาบัน ราชภัฏ (2536)
 2. สภาพแวดล้อมทางวิชาการของบัณฑิตศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์ในทัศนะของนิสิต (2525)

ประสบการณ์

ด้านการทำงาน/บริหารจัดการ

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน     -  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พ.ศ. 2540 - 2546       -  ผู้อำนวยการสำนักงานกลาง  ศูนย์การศึกษานอกสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
พ.ศ. 2538 - 2539       -  กรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. 2535 - 2539       -  หัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
พ.ศ. 2518                 -  รับราชการครูที่วิทยาลัยครูสวนดุสิต

ด้านการศึกษาดูงาน – การฝึกอบรม

พ.ศ.2552                  -  ศึกษาดูงานด้านการศึกษา  ณ ประเทศนิวซีแลนด์
พ.ศ.2551                  -  ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศบัลแกเรีย
พ.ศ.2550                  -  ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และสวิสเซอร์แลนด์
-  ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม  ณ ประเทศตุรกี  ไซปรัส
พ.ศ.2549                  -  ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ.2547                  -  ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส
พ.ศ.2547                  -  ศึกษาดูงานการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2547                  -  ศึกษาดูงานเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
-  ศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย  ฮังการี  สวิสเซอร์แลนด์และโปแลนด์
-  ศึกษาดูงานประเทศสหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส
พ.ศ.2546                  -  ศึกษาดูงานประเทศนิวซีแลนด์
พ.ศ.2546                  -  ศึกษาดูงานประเทศอินเดีย
พ.ศ.2545                  -  ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2544                  -  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
พ.ศ.2542                  -  ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศศรีลังกา
พ.ศ.2541                  -  ศึกษาดูงานการศึกษาระบบทางไกล ณ ประเทศอังกฤษ
-  ศึกษาดูงานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศรัสเซีย
พ.ศ.2540                  -  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมัน สวีเดน ฟินแลนด์ ฟิลิปปินส์
-  ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศรัสเซีย
พ.ศ.2538                  -  ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
พ.ศ.2537                  -  ศึกษาดูงานประเทศฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้านงานวิทยากร/ที่ปรึกษา

 • กรรมการตัดสินงานศิลปะเด็ก นำสิ่งดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบา ปี 2540-2551
 • กรรมการตัดสินภาพจิตรกรรม Loyal Over Seas League
 • ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ประธานกรรมการโครงการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ : แผนยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ
 • ประธานกรรมการโครงการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ : แผนยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ประธานกรรมการโครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
 • อนุกรรมการและวิทยากรในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
 • กรรมการยกร่างโครงการพัฒนาสถาบันราชภัฏเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • อนุกรรมการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กรรมการดำเนินงานโครงการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทยโดย  กระทรวงศึกษาธิการ
 • ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาให้ข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาให้ข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โดย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • ประธานกรรมการดำเนินงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (อาจารย์ ๓ เชิงประจักษ์)
 • ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย (3-8 ปี)แนวใหม่ : ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต”
 • ประธานกรรมการโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
 • กรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • กรรมการบริหารโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนศิลปะระดับมัธยมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน จัดโดย  SPAFA
 • ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ
 • ประธานกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
 • กรรมการวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • กรรมการตรวจตำราวิชาศิลปะระดับมัธยมศึกษาของกรมวิชาการ
 • กรรมการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญประจำประเทศลาว กรมการฝึกหัดครู
 • กรรมการยกร่างหลักสูตรศิลปะ ระดับปริญญาตรี , ปริญญาโทโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการฝึกหัดครูกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • อนุกรรมการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม (สาขาทัศนศิลป์)สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2538 - 2540)
 • อนุกรรมการสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สาขาศิลปะเด็กและศิลปะพื้นบ้าน
 • วิทยากรอบรมครู อาจารย์ด้านศิลปะ และด้านการศึกษา
 • ประธานโครงการแสดงศิลปะเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
 • บรรณาธิการวารสาร “โลกศิลปะ”
 • บรรณาธิการบริหารวารสารศิลปะ “ฟิลลิ่ง”
 • กรรมการตัดสินผลงานศิลปะในประเทศไทย และอาเซียน
 • ที่ปรึกษาโครงการศิลปะของเซ็นทรัล
 • ที่ปรึกษาโครงการจัดกิจกรรมศิลปะ บริษัทสยามวาลา
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรโครงการค่ายศิลปะมูลนิธิเด็ก
 • ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แม็ค