ผศ.ทิพสุดา <br>คิดเลิศ

ผศ.ทิพสุดา
คิดเลิศ

รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

  • นวัตกรรมทางการศึกษา
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ