15 August, 2020

ดร.วรเวชช์
อ่อนน้อม

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก
  Remote Sensing and Geographic Information System (Ph.D.)
  Asian Institute of Technology (AIT)
 • ปริญญาโท
  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อม.) (ภูมิศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

มี.ค.- มิ.ย. 2540                บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดมหาชน (programmer)
1 ต.ค. 42 – 31 ต.ค. 44     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย  กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 พ.ค.45 – 31 ต.ค.46      อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
1 พ.ย. 46 – 15 มิ.ย. 47     หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกสถาบัน ศูนย์ชลบุรี มรภ.สวนดุสิต
รักษาการหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกสถาบัน ศูนย์พัทยา
1 ม.ค. 53-30เม.ย.53         Vice President of Student Union (AIT)
1 พ.ค. 53- 5 ม.ค. 54         President of Student Union (AIT)
1 ต.ค. 56- 21ก.ค.58         ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี มรภ.สวนดุสิต
26 ก.พ.58 – 31 มี.ค. 59    ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายไทย)
22 ก.ค.58 – 30 ก.ย. 63     ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1 ต.ค. 63 – ปัจจุบัน         ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประสบการณ์ฝึกอบรม

6 พ.ย.60 – 22 ธ.ค. 60       หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 17
26 – 27 ม.ค. 61                 หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร”
24 พ.ย.63 – 4 ธ.ค. 63       หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 12

คณะกรรมการ

2549                                 อนุกรรมการกิจกรรมการศึกษาและกีฬา  สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์
14 ม.ค. 58                        คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ.สุพรรณบุรี
1 ต.ค.58-30 ก.ย.59          คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริฯ จ.สุพรรณบุรี
16 ต.ค. 58                        คณะกรรมการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด
10 พ.ย. 58                        คณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน จังหวัดสุพรรณบุรี
7 มี.ค. 59                          คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุพรรณบุรี
29 ก.ค. 59                        คณะกรรมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี
9 ก.พ. 60                         รองผู้อำนวยการ ในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี
5 ก.ค. 60                         คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑
30 เม.ย. 60                      คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จ.สุพรรณบุรี

You Might Be Interested In