ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์อบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาการท่องเที่ยว 15 เขตการพัฒนาการท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์”

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์อบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาการท่องเที่ยว 15 เขตการพัฒนาการท่องเที่ยว” ผ่านออนไลน์กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งวิทยากรในการดำเนินงานได้แก่ ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ ผศ.ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น และ อ.ดร.กัญญทอง หรดาล กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 10, 11, 12 และ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยถ่ายทอดสดกิจกรรม ณ อาคาร 13 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกิจกรรมดำเนินการได้ลุล่วงไปด้วยดี