ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 98 วันที่ 3 (15 กรกฎาคม 2564)

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 98 ซึ่งเป็น วันที่สามของการอบรมโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและมากประสบการณ์ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังต่อไปนี้

  • ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ การวิจัยสำหรับผู้บริหาร
  • ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายหัวข้อ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน บรรยายหัวข้อ การประเมินผลการบริหารสถานศึกษา
  • ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ บรรยายหัวข้อ การพัฒนาผู้บริหารในยุคดิจิทัล

โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 98 คน ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต