ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ให้กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี     (พ.ศ. 2565) และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ให้กับ ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ประกอบของยุทธศาสตร์  การวิเคราะห์  SWOT และ TOWS Matrix กับการวางกลยุทธ์ขอองค์กร  ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของกระทรวงฯ  สามารถนำไปใช้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน  บรรลุเป้าหมายของกระทรวงฯ และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  

ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ให้การต้อนรับ  นางสาวดารณี  ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานเปิดการอบรม โดยมีทีมวิทยากร ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมบรรยายและ Workshop เพื่อตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ กับผู้อบรมอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์   รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรหลัก และ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ อ.ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์  และ อ.ดร.กัญญทอง หรดาล ร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่มระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์