ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างความประทับใจในการบริการ” ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างความประทับใจในการบริการ” ให้กับ บุคลากรในหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีในเรื่องของงานบริการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริการ การอบรม สัมมนาและการจัดประชุมของหน่วยงานตนเองได้อย่างมืออาชีพ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จากดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และ ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ร่วมให้การต้อนรับ    พล.ต.ปัญชลิทธิ์  ปิยมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประธานในพิธี เปิดการอบรม    โดยมี ดร.กชกร  ชำนาญกิตติชัย ที่ปรึกษาสำนักกิจการพิเศษ  และ นายศิริ  วัฒนาพร ผู้จัดการแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการบรรยาย สาธิต และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  แบบสองทางกับวิทยากรอย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุม บงกชรัตน์ A โรงแรมรอรัล ริเวอร์ 

RSS
Follow by Email